Извънкласни дейности

Тъкачеството по нашите земи е засвидетелствано още през VІ - V хил. пр. Хр. Българският народ е наследил тъкаческата сръчност и изкуство от съставните етноси - славяни и прабългари. Те пък заварили на Балканския полуостров хилядолетната такава култура от причерноморските гърци и траките. Освен наследените традиции, се откриват и по-късни заемки,...