Участие на училището в реализирани през 2020/2021година проекти 
Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове    приключи на 31.12.2017г.