Ученици

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 83. (1) Децата, съответно учениците, имат следните права: 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда; 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни...