Права и задължения

15/09/2020

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 83. (1) Децата, съответно учениците, имат следните права: 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда; 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове; 4. да получават библиотечно-информационно обслужване; 5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си; 6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия; 8. да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности; 9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите учебни часове; 10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план; 11. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността; 12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди; 13. да получават от учителите консултации- включително и учениците на самостоятелна форма на обучение; 14. да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права; 15. да ползват безплатно цялата училищна материално-техническа база и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си; 16. Да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Чл. 84. (1) Учениците имат следните задължения: 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания; 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции; 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие; 4. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол, наркотични вещества и енергийни напитки; 5. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 6. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него; 7. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция; 8. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; 9. да спазват правилника за дейността на институцията; 10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове; 11. да не участват в политически партии и организации до навършването на 18-годишна възраст. 12. да опазват МТБ и чистотата на територията на училището, да не хвърлят отпадъци в класните стаи, коридорите и в училищния двор. 13. да не извършват противообществени прояви. 14. да не напускат самоволно училището и училищния двор през учебно време. 15. да не излизат на площите пред прозорците на помещенията, както и на места, застрашаващи живота им в училищната сграда. 16. да не влизат с дъвка в часовете и междучасията; 17. да не слушат музика на високоговорител в класната стая и коридора на училището. При нарушение телефоните ще бъдат взети от дежурния учител. Ще бъдат връщани на родителя от директора след лична среща с него. 18. да спазват режима в училището; 19. да поздравяват вежливо; 20. да не влизат със закуски в час; 21. да идват не по-късно от 10 минути преди започването на първия учебен час; за всеки определен час учениците се известяват с биенето на втория звънец; 22. да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави:  момичетата - да не носят блузи над кръста, както и такива с дълбоки деколтета и гол гръб и открити рамена, къси панталони, полите да са с дължина под или около коляното, джапанки, обици на носа, устата, сребърни и златни накити, да не носят тежък грим, лака да е с дискретен цвят, да не носят високи обувки (ток с височина до 3 см), да не си правят цветни кичури, да не са със слънчеви очила и забрадки в училище;  момчетата - да не носят фрапиращи накити; да не носят обувки с колелца, панталони с увиснали "дъна" и блузи с цинично или расистко съдържание.  облеклото на учениците да не съдържа религиозни символи; 23. да са подготвени за съответния час, като са осигурили ученическите си книжки, необходимите учебно-технически пособия, работно или игрално облекло; 24. да заемат работните си места след биенето на първия звънец и да се подготвят за учебния час; 25. да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места; 26. не напускат класната стая при отсъствие на учител, докато дежурния ученик не изясни от ръководството на училището с какво ще се занимават този час; 27. да съхраняват и развиват училищните традиции; 28. да опазват училищното имущество; 29. да съблюдават безопасността при слизане и качване от/на превозните средства при транспортирането им от и до училище. 30. да опазват авторитета на училището 31. да не унижават личното достойнство на съучениците си, да не прилагат физическо и психическо насилие върху тях; 32. да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителя; 33. да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина - за дневна форма на обучение; 34. да не ползват мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя; 35. да не фотографират или запосват с мобилни устройства учители и ученици в училище; 36. да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове; 37. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 38. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето; 39. да спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и интернет; 40. когато са отстранени от час учениците са длъжни да останат в училищната сграда. 41. да използват тетрадки, моливници и други пособия, които отговарят на възрастовите им особености, възпитават в естетика и не съдържат агресивни послания. (2) Учениците нямат право да се обучават в дневна форма на обучение, ако живеят на семейни начала или сключен граждански брак.