Общо събрание


 Днес, 16.04.2024 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 20 членове, присъстват 16 членове. Отсъстват г-жа Светла Вутова, г-жа Даниела Симеонова и г-жа Пламена Костадинова, г-жа Станимира Кременска, които са в отпуск по болест.

Предложен беше следния дневен ред:

Обсъждане изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за първото тримесечие на 2024 година.

Приемане на решение за изплащане на допълнително трудово възнаграждение по случай 24 май на членовете на колектива на ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен, гр.Бургас.

Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.

След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 16 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.


 Днес, 28.03.2024 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 20 членове, присъстват 16 членове. Отсъстват г-жа Дeсислава Пенчева, г-жа Петя Колева, г-жа Даниела Симеонова и г-н Стоян Николов, които са в отпуск по болест.

Предложен беше следния дневен ред:

1. Приемане на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2024 година.

Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.

След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 16 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.


 Днес, 30.01.2024 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 20 членове. Отсъства г-жа Дeсислава Пенчева, която е в отпуск по болест.

Предложен беше следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2023 година.

2. Запознаване с вътрешните правила за определяне на работната заплата.

3. Определяне на размера и реда за изплащане на средствата за СБКО

4. Приемане на решение за изплащане на финансови средства за работно облекло за 2024 година на непедагогиеския персонал. 


 На 10.10.2023 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 23 членове, присъстват 22 членове. Отсъства г-н Златко Божков – в отпуск по болест. Предложен беше следния дневен ред:

1. Отчет на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за третото тримесечие на 2023 година.

2. Приемане на решение за изплащане на допълнително трудово

възнаграждение по случай Деня на народните будители на членовете на колектива на ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен, гр. Бургас.

Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.

След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 22 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.


 На 14.09.2023 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв.Ветрен, гр.Бургас. От общия му състав 21 членове присъстват 19 членове. Отсъстват: Пламена Костадинова – в платен отпуск и Живка Тодорова – в болнични.

Предложен беше следния дневен ред:

Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.

1.След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 19 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.

2.Запознаване с актуализация на Правилник за вътрешния трудов ред в училище за 2023/2024 учебна година – актуализация.

3.Вътрешни правила за работна заплата – актуализация.

4.Запознаване с Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд – актуализация.

5.Запознаване с Правилник за пропускателния режим – актуализация.

6.Запознаване с План за защита при бедствия – актуализация.

7.Обсъждане на Механизъм за противодействие на тормоз между децата и учениците в училище и съпътстващи към него: План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на "Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование" и АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОУ "Христо Ботев", ГР. БУРГАС за учебната 2023/2024 г. 7.Представяне и обсъждане на Бюджет 2023.

8.Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, сигнали и жалби през учебната 2023/2024 година.


 На 07.07.2023 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв.Ветрен, гр.Бургас. От общия му състав 21 членове присъстват 19 членове. Отсъстват: Боряна Цвяткова, Анка Стоянова.

Предложен беше следния дневен ред:

Избор на протоколчик на Общото събрание, проведено на 07.07.2023 г.

2. Отчет на изпълнението на бюджета на ОУ «Христо Ботев» кв. Ветрен към 30.06.2023 г.

Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.

След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 19 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.


 На 06.04.2023 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове присъстват всички 21 членове.

Предложен беше следния дневен ред:

1. Разглеждане на процедурата за действие при заплаха за използване на взривно устройство.

Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.

След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 21 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.


 На 31.03.2023 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове присъстват всички 21 членове.

Предложен беше следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2022 година.

2. Разглеждане на Правилника за вътрешния трудов ред и спазване на трудовата дисциплина.

Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.

След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 21 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.


 На 25.01.2023 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 18 членове. Отсъстват - Стоян Николов- в служебен отпуск, Петя Колева- в служебен отпуск, Пламена Костадинова - в болнични.
Предложен бе следния дневен ред:

1. Разпределение на средствата от фонд СБКО за 2023 година

2. Приемане вида на работното облекло за непедагогическия персонал за 2023 година.

3. Отчет на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за четвъртото тримесечие на 2022 година.

Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.

След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 21 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.


 На 05.09.2022 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 23 членове, присъстват всички 23 членове.

Предложен бе следния дневен ред:

1.Приемане на решение за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на членовете на колектива на ОУ "Христо Ботев" за 15 сепетмври - начало на новата учебна 2022/2023 година.

2.Утвърждаване на Карта за оценка на непедагогическия персонал.

3.Приемане на Правилник за вътрешния трудов ред.

Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.
След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 23 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието


 На 30.06.2022 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 23 членове, присъстват 21 членове. Отсъства Боряна Цвяткова и Иринка Петрова - в платен годишен отпуск .

Предложен бе следния дневен ред:
1. Отчет на бюджета на ОУ "Христо Ботев" кв.Ветрен за второто тримесечие на 2022 година.
Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени .
След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 21 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.


 На 26.04.2022 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 18 членове. Отсъстват членовете на непедагогическия персонал.
Предложен бе следния дневен ред:
1. Представяне на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2022 година.
2. Отчет на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за първото тримесечие на 2022 година.
Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени .
След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 18 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието. На 10.03.2022 година се проведе онлайн заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 18 членове. Отсъстват членовете на непедагогическия персонал.
Предложен беше следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2021 година.
2. Приемане на решение за изплащане на финансови средства за представително облекло за 2022 година.
Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.
След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 18 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.


 На 27.01.2022 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 18 членове. Отсъстват - Женя Мирчева, Пламена Костадинова, Иринка Петрова - в болнични.
Предложен бе следния дневен ред:
1. Отчет на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за четвъртото тримесечие на 2021 година.
2. Приемане на предложение за изплащане на сума за работно и униформено на непедагогическия персонал в училището
Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени .
След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 18 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.


 Днес, 02.12.2021 година се проведе онлайн заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват всички членове. Предложен бе следния дневен ред:
1. Приемане на решение за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на членовете на колектива на ОУ «Христо Ботев» кв.Ветрен, гр.Бургас в края на календарната 2021 година .
2. Приемане на решение за изплащане на сума за представително облекло на госпожа Пламена Костадинова .....
Други предложения по така предложения дневен ред не бяха направени .
След единодушно гласуване Общото събрание с 21 гласа "за "


 На 01.09.2021 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 21 членове.
Предложен бе следния дневен ред:
1.Приемане на решение за изплащане на ДТВ за постигнати резултати от труда през учебната 2020/2021 г.
Други предложения по така предложения дневен ред не бяха направени .
След единодушно гласуване Общото събрание с 21 гласа "за " прие така предложения дневен ред.


 На 14.07.2021 година , при спазване на епидемиологичните мерки ,се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 19 членове. Отсъстват -Десислава Грозева - в болнични и Тодорка Михалева.
Предложен беше следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за второто тримесечие на 2021 година
Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.

След единодушно гласуване членовете на Общото събрание със 19 гласа "За" прие така предложения дневен ред.


 На 13.04.2021 година ,в MS Teams ,се проведе онлайн заседание на Общото събрание при

ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас , на което присъства педагогическият персонал .
Събранието се проведе при следния дневен ред :


1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за първо тримесечие на 2021 година.

След единодушно гласуване членовете на Общото събрание със 19 гласа "За" прие така предложения дневен ред.


 На 04.03.2021 година ,в MS Teams ,се проведе онлайн заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас , на което присъства педагогическият персонал .

Събранието се проведе при следния дневен ред :

1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2020 година.
2. Приемане на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2021 година.

След единодушно гласуване членовете на Общото събрание със 19 "За" прие така предложения дневен ред.


 На 11.01.2021 година се проведе онлайн заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 18 членове. Отсъстват членовете на непедагогическия персонал.
Предложен бе следния дневен ред:
1. Отчет на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за четвъртото тримесечие на 2020 година.


2.Приемане на Анекс към вътрешните правила за работна заплата.
Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени .


След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 18 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.