Бюджет


 На 14.04.2021 година ,в MS Teams ,се проведе онлайн заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас , на което присъства педагогическият персонал .
Събранието се проведе при следния дневен ред :
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за  първо тримесечие на 2021 година.


На 04.03.2021 година ,в MS Teams ,се проведе онлайн заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас , на което присъства педагогическият персонал .

Събранието се проведе при следния дневен ред :

1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2020 година.

2. Приемане на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2021 година. Справки бюджет 2020