Бюджет

 На 25.01.2023 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 18 членове. Отсъстват - Стоян Николов- в служебен отпуск, Петя Колева- в служебен отпуск, Пламена Костадинова - в болнични.
Предложен бе следния дневен ред:

1. Разпределение на средствата от фонд СБКО за 2023 година

2. Приемане вида на работното облекло за непедагогическия персонал за 2023 година.

3. Отчет на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за четвъртото тримесечие на 2022 година.

Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.

След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 21 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието. На 05.09.2022 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 23 членове, присъстват всички 23 членове.

 Предложен бе следния дневен ред:

1.Приемане на решение за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на членовете на колектива на ОУ "Христо Ботев" за 15 сепетмври - начало на новата учебна 2022/2023 година.

2.Утвърждаване на Карта за оценка на непедагогическия персонал.

3.Приемане на Правилник за вътрешния трудов ред.

Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.
 След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 23 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието


 На 30.06.2022 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 23 членове, присъстват 21 членове. Отсъства Боряна Цвяткова и Иринка Петрова - в платен годишен отпуск . 

Предложен бе следния дневен ред:
1. Отчет на бюджета на ОУ "Христо Ботев" кв.Ветрен за второто тримесечие на 2022 година.
Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени .
 След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 21 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.


 На 26.04.2022 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 18 членове. Отсъстват членовете на непедагогическия персонал.
Предложен бе следния дневен ред:
1. Представяне на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2022 година.
2. Отчет на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за първото тримесечие на 2022 година.
Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени .
 След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 18 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието. На 10.03.2022 година се проведе онлайн заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 18 членове. Отсъстват членовете на непедагогическия персонал.
Предложен беше следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2021 година.
2. Приемане на решение за изплащане на финансови средства за представително облекло за 2022 година.
Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.
 След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 18 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.


 На 27.01.2022 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 18 членове. Отсъстват - Женя Мирчева, Пламена Костадинова, Иринка Петрова - в болнични.
Предложен бе следния дневен ред:
1. Отчет на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за четвъртото тримесечие на 2021 година.
2. Приемане на предложение за изплащане на сума за работно и униформено на непедагогическия персонал в училището
Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени .
 След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 18 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.Днес, 02.12.2021 година се проведе онлайн заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват всички членове. Предложен бе следния дневен ред:
1. Приемане на решение за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на членовете на колектива на ОУ «Христо Ботев» кв.Ветрен, гр.Бургас в края на календарната 2021 година .
2. Приемане на решение за изплащане на сума за представително облекло на госпожа Пламена Костадинова .....
Други предложения по така предложения дневен ред не бяха направени .
След единодушно гласуване Общото събрание с 21 гласа "за "


 На 01.09.2021 година се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 21 членове.
Предложен бе следния дневен ред:
1.Приемане на решение за изплащане на ДТВ за постигнати резултати от труда през учебната 2020/2021 г.
Други предложения по така предложения дневен ред не бяха направени .
След единодушно гласуване Общото събрание с 21 гласа "за " прие така предложения дневен ред.


 На 14.07.2021 година , при спазване на епидемиологичните мерки ,се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 19 членове. Отсъстват -Десислава Грозева - в болнични и Тодорка Михалева.
Предложен беше следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за второто тримесечие на 2021 година
Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.

След единодушно гласуване членовете на Общото събрание със 19 гласа "За" прие така предложения дневен ред.  


  На 13.04.2021 година ,в MS Teams ,се проведе онлайн заседание на Общото събрание при 

ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас , на което присъства педагогическият персонал .
Събранието се проведе при следния дневен ред :


1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за  първо тримесечие на 2021 година.

 След единодушно гласуване членовете на Общото събрание със 19 гласа "За" прие така предложения дневен ред.


 На 04.03.2021 година ,в MS Teams ,се проведе онлайн заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас , на което присъства педагогическият персонал .

Събранието се проведе при следния дневен ред :

1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2020 година.
2. Приемане на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2021 година. 

 След единодушно гласуване членовете на Общото събрание със 19  "За" прие така предложения дневен ред.


 На 11.01.2021 година се проведе онлайн заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 18 членове. Отсъстват членовете на непедагогическия персонал.
Предложен бе следния дневен ред:
1. Отчет на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за четвъртото тримесечие на 2020 година.


2.Приемане на Анекс към вътрешните правила за работна заплата.
Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени .


 След единодушно гласуване членовете на Общото събрание с 18 гласа "за" приеха дневния ред на заседанието.Справки бюджет 2020