Бюджет

На 14.07.2021 година , при спазване на епидемиологичните мерки ,се проведе заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас. От общия му състав 21 членове, присъстват 19 членове. Отсъстват -Десислава Грозева - в болнични и Тодорка Михалева.
Предложен беше следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за второто тримесечие на 2021 година
Допълнения по така предложения дневен ред не бяха направени.След единодушно гласуване членовете на Общото събрание със 19 гласа "За" прие така предложения дневен ред.  


  На 13.04.2021 година ,в MS Teams ,се проведе онлайн заседание на Общото събрание при 

ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас , на което присъства педагогическият персонал .
Събранието се проведе при следния дневен ред :
1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за  първо тримесечие на 2021 година.


На 04.03.2021 година ,в MS Teams ,се проведе онлайн заседание на Общото събрание при ОУ "Христо Ботев" кв. Ветрен, гр. Бургас , на което присъства педагогическият персонал .

Събранието се проведе при следния дневен ред :

1. Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2020 година.

2. Приемане на бюджета на ОУ "Христо Ботев" за 2021 година. Справки бюджет 2020