Педагогически съвет


Акценти от заседание на Педагогически съвет-№6/ 28.03.2024 г.

1.Анализ на проведените извънкласни занимания по НП Занимания по интереси през изминалия период на 2023/2024 учебна година.

2.Анализ на дейностите по проект Успех за теб .

3.Определяне на инициативите по прием в I клас за учебната 2024/2025 година.

4.Запознаване с бюджет 2024 година


Акценти от заседание на Педагогически съвет-№ 5/15.02.2024 г.

1. План-прием І клас за учебната 2024/2025 година.

2. Доклад на ЕКК за работата през І учебен срок на учебната 2023/2024 година.

3. Доклад за квалификационната дейност през І срок на учебната 2023/2024 година.

4. Доклад за работата на Екипите за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) и отчитане на напредъка на учениците със СОП.

5. Доклад за нивото на успеваемост на учениците и набелязване на мерки за преодоляване на пропуските.

6. Доклад на работата на Ученически съвет.

7. Контролна дейност на директора.

8. Обсъждане участие в Национален конкурс "Чиста околна среда-2024г." за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема "Обичам природата и аз участвам" на ПУДООС.


Акценти от заседание на Педагогически съвет-№ 4/30.01.2024 г.

·1.Предложение за промяна във формата на обучение на Стоян Георгиев Тодоров от III клас.

·2.Промяна формите на обучение.
·3.Индивидуален Учебен план на Стоян Георгиев Тодоров- ученик от III клас.
·4.Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2023г


Акценти от заседание на Педагогически съвет-№ 3/14.12.2023 г.

1. Обсъждане организиране на Коледен базар

2. Избор на Комисия за изготвяне на седмично разписание за ІІ учебен срок на 2023/2024 учебна година.

3. Актуализиране Карта за оценяване на постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти.

4. Обсъждане на проблеми в учебната работа и насоки за преодоляването им.

5. Анализ на ритмичност и резултатност при проверка на знанията, безпричинно отсъствие и нарушаване на ПДУ от учениците


Акценти от заседание на Педагогически съвет-№ 2/9.11.2023 г.

1. Предложение на ученици за награждаване по повод 6 декември – Ден на Св. Николай Чудотворец, празник на гр. Бургас.

2. Запознаване с Механизъм за подобряване на средата в училище, посредством предотвратяване разпространяване и употреба на наркотични вещества.

3. Предлагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на постигнатите резултати.

4. Избор на комисия за актуализация на карта за постигнати резултати от труда на педагогически персонал.

5. Приемане на индивидуален учебен план за Ивайло Йорданов Кръстев, ученик от IV класАкценти от заседание на Педагогически съвет- № 1 / 12.10.2023

1. Обсъждане на резултатите от проведените входни нива по предмети.

2. Приемане План на комисията по БДП

3. Приемане на Спортен календар на училището за учебната 2023/2024

4. Приемане на Правила за освобождаване на ученици от часовете по ФВС

5. Приемане План на ЕКК в училището за начален и прогимназиален етап.

6. Приемане на План-график за работа на Екипа за подкрепа за личностно развитие.

7. Определяне на групи и ръководители по НП "Занимания по интереси"

8. Определяне на график и ръководител по Дейност 2 на проект

BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".

9.Определяне на график и координатор за провеждане на модул «Тренинги» по проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".