Квалификация учители


Обучение на педагогически специалисти 

В периода 25. 01 - 27. 01. 2023г. в гр. Банкя се проведе квалификационен курс на тема: "Обучение на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание
и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на
които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от
обучението на децата и учениците, както и за съвместната работа в групата/в класната стая между
ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя" от
проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. В него взеха участие г-н Стоян Николов - старши учител и г-жа Петя Колева- учител ГЦОУД.

"Гугъл и Майкрософт продукти в помощ на образованието "

 Педагогическият колектив в ОУ"Христо Ботев"-гр.Бургас , кв.Ветрен участва в квалификационен курс на тема : "Гугъл и Майкрософт продукти в помощ на образованието ".

 Курсът се проведе на 29-30.05.2021 г , а целта му бе да се отстранят пропуските и трудностите , които могат да попречат на учителите при изпълнението на поставените им задачи и да се запознаят с новостите , които предлагат Гугъл и Майкрософт. Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"-2020/2021г.

Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"