Документи 2022/2023

Правилник за дейността и устройството на ОУ " Христо Ботев 


План за квалификационната дейност през учебната 2022/2023 година


План  за изпълнение на Стратегията за развитие 2020-2024 г. за учебната  2022/2023 година


Календарен план за дейностите на училището за учебната 2022/2023 година


Годишен комплексен план за дейността на училището през учебната 2022/2023 година


Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2022/2023 година


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи


Програма за превенция на ранното напускане на училище


Училищен план прием 


Форми на обучение през учебната 2022/2023 година