Стартират дейностите на клубове по НП "Занимания по интереси"

12/10/2023

 След проучване и анализиране на интересите на учениците в ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен, са сформирани следните клубове по интереси:

"Дигитални науки- начален етап" с ръководител г-жа Б. Цвяткова.

"Дигитални науки с V клас" с ръководител г-жа А. Стоянова.

Кръжок по тъкачество "Вълшебни нишки" с ръководетел г-жа Ж. Тодорова.

 Спазено е изискването на Наредба за приобщаващото образование, клубовете от тематичните области "Математика", "Дигитална креативност", "Природни науки" и "Технологии", да са над 40 % от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.

 Ученици от начален етап и V клас ще имат възможност да навлязат по иновативен и достъпен начин в света на програмирането и роботиката. Ще откриват практическото приложение на математиката и други науки. Ще изследват как работи заобикалящият ни свят и опознават света на новите технологии. Ще развиват своето мислене, експериментират, ще учат се да решават проблеми и да работят в екип.

 Ученици от IV, VI и VII клас ще имат възможност да се запознаят и усъвършенстват уменията си в един позабравен занаят- тъкачеството. Ще откриват света на изкуството, българските традиции и бит.