Занимания по интереси

01/10/2021

Сформирани групи по занимания по интереси за учебната 2021/2022 година 

  Чрез заниманията по интереси , се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. 

  Проучените интереси и желания на учениците и възможностите на училището и предявените нормативни изисквания, позволяват да се определят следните тематични области за провеждане на занимания по интереси през учебната 2021/2022 г. : 

НАПРАВЛЕНИЕ  "Изкуства и култура"  , тематична подобласт: "Приложни изкуства" -

 Кръжок по тъкачество " Вълшебни нишки " - ученици от V и VII  клас (14 ученици) 

Ръководител : Живка Тодорова - учител прогимназиален етап .

НАПРАВЛЕНИЕ "Изкуства и култура"  , Тематична подобласт: " Сценични и танцови изкуства" -

Клуб " Народни песни и танци" 

Ръководител : Стоян Николов - учител по музика .

НАПРАВЛЕНИЕ "Спорт" , Тематична подобласт: Колективни спортове - 

Клуб ''Футбол''

Ръководител : Борислав Тотев - учител по физическо възпитание и спорт .


 Училището , съвместно с родители и ученици , организира най-малко два пъти годишно публични изяви на учениците, участници в групите за занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания, изложби, дебати, конкурси и други, за популяризиране на индивидуалните и/или груповите постижения, способностите на учениците и творческите резултати.