Заедно в изкуството и спорта- Модул " Изкуства"

09/09/2022

Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата - музикално, танцово, театрално

I групa

1. Музикално изкуство

Направление

2. 5.2. Инструментални групи / оркестри за изпълнение на народна музика

Категория

3.Ученици от първа възрастова група в ОУ "Христо Ботев" имат желание да изучат народния музикален инструмент - гайда.

Обучението включва:

1 -Правилна постановка

2- Нотна грамотност

3-Развиване чувството за ритъм

4- Развитие на музикален слух

5- Подобряване качеството на тона

6-Разучаване на песни и музикални произведения в различни размери

описание/характеристика на избраната категория

4. Първа възрастова група


5. Пет /5/

брой участници в групата.

6. Стоян Николов - старши учител по Музика в ОУ ,'Христо Ботев'' гр. Бургас, кв. Ветрен

7. Цели:

- Запознаване и изучаване на народния музикален инструмент - ГАЙДА

− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективнo изкуство, насочено към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

− Засилване на интереса на учениците за участие в изяви в областта на музикалното изкуство;

− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; − Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;

− Повишаване на музикалната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално наследство;

- Стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, в музикалното изкуство в училище.

8. Очаквани резултати:

− осигурени условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективно изкуство, насочено към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;

− насърчен и засилен интерес на учениците за участие и за изяви в областта на музикалното изкуство;

− подобрена работа в екип и повишени социални и приятелски взаимодействия сред учениците;

− изградени умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците; − повишена музикална култура на подрастващите и насърчен интерес за съхраняване и утвърждаване на културните ценности;

− стимулиран интерес на учениците към богатото музикално наследство.

II групa

1. Изкуство и култура

направление

2.Вокална група

3.Заниманията на вокална група "Ветренчета" са предназначени за ученици, с интерес към музиката. Работи се ,с упражнения за дишане и вокални техники, с които се постига правилна постановка, изравнен диапазон, дикция, говорна култура и най- вече рутина на сцената. В репертоара на вокалната група са включени разнообразни песни от различни музикални фолклорни области.

4. Втора възрастова група

възрастова група

5.Осем /8/

брой участници в групата.


6. Ръководител: Стоян Николов - старши учител по Музика в ОУ ''Христо Ботев'' гр. Бургас, кв. Ветрен

7. Цели:

- Запознаване и изучаване на български народни песни от различни фолклорни области;

− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективнo изкуство, насочено към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

− Засилване на интереса на учениците за участие в изяви в областта на музикалното изкуство;

− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; − Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;

− Повишаване на музикалната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално наследство;

- Стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, в музикалното изкуство в училище.

8. Основни цели:

− осигурени условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективно изкуство, насочено към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;

− насърчен и засилен интерес на учениците за участие и за изяви в областта на музикалното изкуство;

− подобрена работа в екип и повишени социални и приятелски взаимодействия сред учениците;

− изградени умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците; − повишена музикална култура на подрастващите и насърчен интерес за съхраняване и утвърждаване на културните ценности;

− стимулиран интерес на учениците към богатото музикално наследство.