Заедно в изкуствата и спорта - модул"Спорт"

09/09/2022

Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта - по футбол
I отбор
- Ръководител на групата: Борислав Тотев - учител по физическо възпитание и спорт в ОУ ''Христо Ботев'' гр. Бургас, кв. Ветрен. Треньор по футбол с Ц лиценз към български футболен съюз.
1. Футбол
вид спорт
2. I - IV клас
възрастова група
3. Мъжки и женски
пол
4.Дванадесет /12/ ученици
брой ученици в отбор
5. Футболната игра е широко застъпена както при малките ученици, така и при по - големите. За учениците от всяка възраст, овладяването на техниката на играта, както и познаването на основните тактически прийоми я прави още по - интересна за тях. Основна цел на обучението ни е обогатяването на знанията и практическите уменията на практикуващите футбол ученици от училището, както и прилагането им в игра. Подобряването на физическата годност, както и изграждането на трайни навици за спорт в свободното време е основна цел на обучението. Развитието на специфичната работоспособност, развитие на двигателни качества, разучаването на нови двигателни действия, формирането, затвърждаването и усъвършенстването на вече придобитите двигателни умения и навици, както и осигуряването на емоционална наситеност и поддържането на висока физическа и психическа активност у учениците са основни цели.
Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Засилване на интереса на учениците за участие в отбори за колективни спортове.6. Очакваните резултатите от обучението са свързани с изграждането на интереси у децата от практикуването на футбол, овладяването на техниката на футболната игра - водене на топката с различни части на ходилото, спиране и подавания на топката, удари по топката, ситуации при игра в числено равенство, ситуации при игра в числено неравенство, игра на вратаря, тактически схеми и системи на футболната игра. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците. Засилване интереса на учениците за участие в колективни спортове и изяви в спорта. Стимулиран интерес към високи спортни постижения. Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците. Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.
II отбор
- Ръководител на групата: Борислав Тотев - учител по физическо възпитание и спорт в ОУ ''Христо Ботев'' гр. Бургас, кв. Ветрен. Треньор по футбол с Ц лиценз към български футболен съюз.
1. Футбол
вид спорт
2. V - VII клас
възрастова група
3. Мъжки и женски
пол
4. Дванадесет /12/ ученици
брой ученици в отбор
5. Футболната игра е широко застъпена както при малките ученици, така и при по - големите. За учениците от всяка възраст, овладяването на техниката на играта, както и познаването на основните тактически прийоми я прави още по - интересна за тях. Основна цел на обучението ни е обогатяването на знанията и практическите уменията на практикуващите футбол ученици от училището, както и прилагането им в игра. Подобряването на физическата годност, както и изграждането на трайни навици за спорт в свободното време е основна цел на обучението. Развитието на специфичната работоспособност, развитие на двигателни качества, разучаването на нови двигателни действия, формирането, затвърждаването и усъвършенстването на вече придобитите двигателни умения и навици, както и осигуряването на емоционална наситеност и поддържането на висока физическа и психическа активност у учениците са основни цели.
Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Засилване на интереса на учениците за участие в отбори за колективни спортове.
6. Очакваните резултатите от обучението са свързани с изграждането на интереси у децата от практикуването на футбол, овладяването на техниката на футболната игра - водене на топката с различни части на ходилото, спиране и подавания на топката, удари по топката, ситуации при игра в числено равенство, ситуации при игра в числено неравенство, игра на вратаря, тактически схеми и системи на футболната игра. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците. Засилване интереса на учениците за участие в колективни спортове и изяви в спорта. Стимулиран интерес към високи спортни постижения. Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците. Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.