Архив - документи 

30/06/2020

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

А/ Организация на учебния ден:

Целодневна организация на учебния ден е организирана с четири групи по вариант 1 - задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете за самоподготовка - следобяд.
След задължителните учебни часове желаещите ученици се подготвят в Целодневна организация на учебния ден начален етап. Спортните дейности се провеждат по график в утвърденото седмично разписание.

Б/ Продължителност на учебните часове и междучасия:

Начало на учебните занятия:
- за начален етап - 8:00ч.

Продължителност на учебните часове и занятия:

I - II клас - 35 минути
III-VІІ клас - 40 минути

За учениците от I и II клас:
малките междучасия -15 минути
голямо междучасие - 25 минути - след втория учебен час

За учениците от III до VІІ клас:
малките междучасия -10 минути
голямо междучасие - 20 минути - след втория учебен час

За учениците от V до VІІ клас:
малките междучасия -10 минути
голямо междучасие - 20 минути - след третия учебен час

В/ Графици за провеждане на учебните занятия