Стартиране на дейности по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

05/03/2024

   ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен е одобрено за финансиране на дейности по проект BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" и ще работи през следващите четири години за насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците и за трайното им приобщаване и подобряване на образователните им резултати. 

Проектът надгражда дейностите на изпълнените проекти "Подкрепа за успех" и "Подкрепа за приобщаващо образование" по ОП НОИР и се реализира по Програма "Образование" 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Предвижда се дейностите по проекта да се изпълняват до 31.12.2027 година. Те са насочени към засилване на приобщаващия характер на училищната система с фокус върху учениците от уязвими групи, както и към намаляване на дела на преждевременно напусналите училище.
Друга цел е да се повиши мотивацията на учениците за учене и да се стимулират творческите им изяви. 

 Допълнителна подкрепа ще получат и ученици със специални образователни потребности и ученици в риск.

 В дейностите са заложени и занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Целта е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през етапите на образование.