Прием I клас за учебната 2024/2025 година

08/04/2024

 ОУ "Христо Ботев", кв.Ветрен обявява прием за първи клас на учебната 2024/2025 година.

Училището е със статут на иновативно училище.

Ние предлагаме на Вашите деца целодневна организация на учебния ден - от 08,00 до 17,30 ч.

 Приемът на деца в І клас в учебни заведения на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.