Обучение на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда- изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Дейност 2

23/10/2023

 В периода 11 октомври 2023 г.- 23 октомври 2023 г. първокласниците придобиват умения за работа в MS Teams. Основната цел на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", Дейност 2 е осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда на учениците.

 Под ръководството на г- жа Ж. Мирчева ( педагогически специалист, притежаващ необходимите компетенции, съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в областта на информационните технологии, работеща на трудов договор в ОУ "Христо Ботев"), разделени на три групи, учениците придобиват умения за обучение от разстояние в електронна среда в рамките на четири учебни часа.

За провеждането на обучението се използват всички налични устройства в училището, вкл. и закупените в рамките на Дейност 1, като на всеки ученик се предоставя устройство за самостоятелно ползване по време на обучението.