Обучение на родители с цел придобиване на умения за работа в електронна среда в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Дейност 4

02/11/2023

 Родители на първокласници през учебната 2023/2024 година, под ръководството на г- жа Ж. Мирчева преминаха обучение за работа в електронната платформа MS Teams на 2 ноември 2023 г.

Обучението на родители е с продължителност  2 астрономически часа  е насочено към придобиване на умения за работа в електронна среда с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда и е  в изпълнение по проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", Дейност 4.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.