Обучение на педагогически специалисти

01/02/2023

 В периода 25. 01 - 27. 01. 2023г. в гр. Банкя се проведе квалификационен курс на тема: "Обучение на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържаниеи за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместната работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя" от проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. 

 В него вземат участие г-н Стоян Николов - старши учител и г-жа Петя Колева- учител ГЦОУД от ОУ "Христо Ботев".