Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“- Модул "Изкуства"

23/02/2023

  Вокална група "Ветренчета" е сформирана, за да подготви млади таланти в областта на народната музиката.

 Основни приоритети са: откриване и насърчаване развитието на млади таланти, подпомагане музикалните им заложби и култура, създаване на възможности за сценична изява, развитие на музикален слух, памет и чувство за ритъм. 

Задачи:

ОБРАЗОВАТЕЛНИ: 

Възпитаване на любов към музикалното изкуство, формиране на художествен вкус;

Формиране на музикална култура, като неотделима част от духовно-нравствената култура.

ВЪЗПИТАТЕЛНИ:

Възпитаване на естетически вкус, формиране на култура за изпълнение и слушане на музика;

Отговорност за творческия резултат;

Осигуряване на необходимия обем знания, умения и навици в областта на вокалното изкуство.

РАЗВИВАЩИ: 

Развитие на основни музикални способности: ладов усет, метро-ритмичен усет, музикално-слухови представи;

Развитие на художествения вкус;

Развитие на навици за солово и ансамблово пеене;

Развива се колективното и солово изпълнение на песни от репертоарния план и с подготовка за участие в концерти; 

Обръща се внимание на пеене с микрофон, вокална техника, звукоизвличане, дишане; Упражнения за дикция и артикулация, изграждане на усет за хармония и многогласие.

ЦЕЛИ:

Обогатяване на музикалната култура на младите таланти, усъвършенстване на естетическия им вкус;

Подготовка и участие в различни музикални форуми, концерти или конкурси.

Ръководител на Вокална група "Ветренчета" е г-н Стоян Николов - старши учител по музика в ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен.