На вниманието на ученици и родителители

05/11/2021

  Уведомяваме Ви, че считано от 08.11.2021 г. (понеделник) ВСИЧКИ ученици от I - VII клас ще се обучават в електронна среда от разстояние. Мерките са съобразени с т. 18 от Заповед № РД-01-890 от 03.11.21 г. на министъра на здравеопазването: "преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население."

 Въведените противоепидемични мерки може да не се прилагат, ако на по-късен етап в училището бъдат изпълнени условията по т.20 на същата заповед: "Въведените противоепидемични мерки по т. 18 и 19 може да не се прилагат и учениците могат да провеждат присъствени учебни занятия в съответните училища, ако са изпълнени следните условия:
1 създадена е организация за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове два пъти в седмицата (понеделник и четвъртък) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване;
2 в случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда." Всеки родител може да заяви своето желания за извършване на тест на детето му с ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ.

 Тестовете и начините на тестване са описани в декларацията.