Иновативно училище

18/08/2022

 ОУ " Христо Ботев"-гр. Бургас, кв. Ветрен е Иновативно училище с Решение на Министерски съвет № 601 от 17 август 2022 г. 

Описание на иновациите:

 Иновативният проект е под наслов " Математически калейдоскоп".

Ще се реализира като реално действащ проект, провеждан във факултативен учебен час ( ФУЧ) за учениците от II и III клас- веднъж седмично.

Името на ФУЧ и за двата класа е " Математиката -лесна и интересна".

Цел:

 Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им чрез допълване, развиване и обогатяване на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната и избираемата им подготовка по математика в училище.


Съдържание:

В три поредни години всички ученици от II и III клас в часовете по ФУЧ " Математиката- лесна и интересна" ще усвоят знания с учебно съдържание различно от усвояваното в задължителната подготовка и избираемите учебни часове.

Часовете ще преминават под формата на решаване на задачи с логически игри, задачки-закачки, групова и екипна работа, състезания и творчество.

Игровият подход е изключително подходящ, като гарантира заинтересованост у учениците, задържане на техния интерес, постигане на трайни знания и умения по математика.

Ще се приложат и ситуационни методи, симулация, панелни дискусии, ролеви игри, интервю, метод на лавината, самоподготовка чрез он-лайн ресурси.

Измерването на резултатите от иновацията ще стане чрез анализ на данни за успеваемост от входни и изходни равнища, анкети с ученици и родители за нивото на удовлетвореност.


Обхват:

В иновативния процес през 2022/2023 г. ще се включат общо 34 ученици:

 II клас- 20 ученици

 III клас- 14 ученици.

През следващите учебни години 2023/2024 и 2024/2025 учениците ще са в зависимост от броя записани.

Организация: 

Иновативните елементи се планират в 32 часа годишно за II клас - всяка седмица по 1 час .

За III клас - 32 часа годишно - всяка седмица по 1 час.

ФУЧ " Математиката- лесна и интересна за учениците от II и III клас ще се организират в съответствие с изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба № 10/1.09.2016 и други нормативни уредби.


Педагогически специалисти, които ще работят по проекта:

Петя Колева и Ивелина Димитрова