Дейности по изпълнение на проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", модул "Тренинги"-I клас, III клас, VI клас

19/10/2023

 В иновативно ОУ"Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен с учениците от I клас, III клас, VI клас се проведоха тренинги/симулации за повишаване на социално-емоционалните умения при кризи в изпълнение на проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". Предвидените дейности бяха пряко свързани както с превенция, така и с преодоляване на негативните последици от преживени кризи и създаване на позитивна среда в училище.

Тренингите с паралелките, с продължителност от 4 астрономически часа, бяха в рамките на една учебна седмица от 16.10.2023 г. до 19.10.2023 г. по следните теми: 

Мултикултурни различия и превенция на конфликтите в мултикултурна среда; 

Булинг, случай на насилие и рискове в интернет среда; 

Кризи в резултат на климатични промени и глобализацията (военни конфликти, пандемии);

 Релексии и модели за превенция и защита от/при заплахи от кризи и междуличностни конфликти. 

 Вниманието на учениците беше насочено чрез ролеви игри към поведение за справяне с кризисна ситуация, психологическа подкрепа и помощ, взаимопомощ и затвърждаване на практики при действия в извънредни ситуации, бедствия, аварии и др.

Моделите за реакция при евентуални случаи на криза бяха с участието на класните ръководители, подпомогнати от двама външни специалисти с доказан опит:

Г-н Апостол Стойчев - младежки обучител по Национална програма за младежта, от 2010 до сега. Обучител на педагогически специалисти, вписан в ИРОПК на МОН.
Г-н Любомир Вълков - младежки обучител по Национална програма за младежта, от 2010 до сега. От 2018 до 2022 г. консултант методология на обученията и обучител на младежи по международен европейски проект "Recognize and Chance".
Ръководител проекти за младежка мобилност и ментор на доброволци по ЕДС - програма Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност.