Дейности по изпълнение на проект №BG05M2ОP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", модул "Тренинги"-II клас, IV клас, V клас и VII клас

26/10/2023

 В периода 23.10.2023 - 26.10.2023 г. в ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен с учениците от II клас, IV клас, V клас и VII клас, се проведоха тренинги/симулации за повишаване на социално-емоционалните умения при кризи в изпълнение на проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".

 Тренингите с паралелките, с продължителност от 4 астрономически часа включват подкрепа и модели за действия при евентуални случаи на пандемии и постпандемични състояния, заплаха от тероризъм в училищата, подкрепа при евентуални случаи на насилие, подкрепа при състояния на изострено чувство за заплаха на живота, бедствия и др.

 Учениците получиха насоки за справяне в разлини ситуации, чрез ролеви игри и представени модели от класните ръководители, подпомогнати от двама външни специалисти с доказан опит:

Г-н Апостол Стойчев - младежки обучител по Национална програма за младежта, от 2010 до сега. Обучител на педагогически специалисти, вписан в ИРОПК на МОН.
Г-н Любомир Вълков - младежки обучител по Национална програма за младежта, от 2010 до сега. От 2018 до 2022 г. консултант методология на обученията и обучител на младежи по международен европейски проект "Recognize and Chance".
Ръководител проекти за младежка мобилност и ментор на доброволци по ЕДС - програма Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност.